Zásady ochrany osobních údajů

Verze od 31.07.2022

V těchto zásadách ochrany osobních údajů vysvětlujeme, jak společnost Pacovis Česká republika s.r.o. shromažďuje a zpracovává osobní údaje. Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. K osobním údajům patří i různé jednotlivé informace, které společně jako celek mohou vést k identifikaci určité osoby.

Pokud nám poskytujete osobní údaje jiných osob (např. zaměstnanců, obchodních partnerů), ujistěte se, že jsou seznámeni s našimi zásadami ochrany osobních údajů, a sdílejte s námi jejich osobní údaje pouze tehdy, pokud jste k tomu oprávněni a pokud jsou osobní údaje přesné.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je v souladu s evropským obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a českým zákonem o ochraně osobních údajů (ZOOÚ).

Za výše popsané zpracování údajů odpovídá společnost Pacovis Česká republika s.r.o., Záhřebská 224/25, 120 00 Praha 2. V případě jakýchkoli pochybností o ochraně osobních údajů nás můžete kontaktovat na následující adrese:

Pacovis Česká republika s.r.o.
Záhřebská 224/25
120 00 Praha 2
datenschutz@pacovis.com 

I. Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Zpracováváme osobní údaje, které získáváme v rámci obchodních vztahů s našimi zákazníky a dalšími obchodními partnery a osobami, které se na nich podílejí, nebo které získáváme od jejich uživatelů při provozování našich webových stránek. Pokud pracujete pro naše zákazníky nebo obchodní partnery, může se Vás toto zpracování v této funkci rovněž týkat nebo mohou být dotčeny Vaše osobní údaje.

V povoleném rozsahu získáváme osobní údaje z veřejně přístupných zdrojů (např. z rejstříků exekucí, katastrů nemovitostí, obchodních rejstříků, tisku, internetu) nebo je získáváme od jiných společností v rámci naší skupiny společností, od úřadů a jiných třetích stran (např. od agentur pro úvěrové informace).

II. Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje a na jakém právním základě?

Osobní údaje (zejména jméno, datum narození, adresu, e-mailovou adresu) zpracováváme, když využíváte naše služby, tj. když si u nás koupíte produkt nebo získáte službu. Vaše osobní údaje přitom zpracováváme např. v souvislosti s vyřizováním objednávek a smluv, za účelem doručení a fakturace nebo k objasnění Vaší úvěruschopnosti a Vaší nákupní a platební morálky (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR). Zpracováváme také informace o tom, jaké nákupy u nás provádíte, kdy a jak často, abychom získali informace o Vašich preferencích pro určité produkty nebo služby. Tyto informace nám pomáhají konkrétně Vás informovat o dalších nabídkách a lépe přizpůsobit naši nabídku poptávce, na čemž máme oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

V rámci spolupráce s dodavateli, spolupracujícími partnery a dalšími poskytovateli služeb (např. poskytovateli IT služeb, analytickými laboratořemi, certifikačními orgány) zpracováváme osobní údaje o kontaktních osobách těchto společností (zejména jméno, funkce, titul a komunikace s námi) za účelem uzavření a plnění smluv, plánování, pro účely účetnictví, fakturace a další účely související se smlouvou (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR). V závislosti na oblasti činnosti můžeme být také požádáni, abychom danou společnost a její zaměstnance podrobněji prověřili, např. prostřednictvím bezpečnostní kontroly. V tomto případě shromažďujeme a zpracováváme další údaje také od poskytovatelů třetích stran.

Kromě toho zpracováváme osobní údaje Vaše a dalších osob, pokud je to povoleno, také pro následující účely, na kterých máme odpovídající oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro konkrétní účely (například při registraci k odběru novinek), zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu a na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud nemáme jiný titul zpracování. Udělený souhlas lze kdykoli odvolat, což však nemá vliv na již provedené zpracování údajů.

 • Poskytování, provoz a další rozvoj našich webových stránek a dalších platforem (zejména internetového obchodu): Při návštěvě našich webových stránek zpracováváme osobní údaje v závislosti na nabídce a funkčnosti. Jedná se o technické údaje jako jsou informace o čase přístupu na naše webové stránky, době trvání návštěvy, navštívených stránkách a informace o použitém zařízení (např. tablet, počítač nebo chytrý telefon). Tyto údaje používáme k poskytování webových stránek, z důvodů IT bezpečnosti a ke zlepšení uživatelské přívětivosti webových stránek. Používáme také "cookies" a podobné technologie (více informací naleznete níže v části III). Pokud používáte naše platformy (zejména webový obchod), zpracováváme Vaše osobní údaje také za účelem jejich poskytování, zlepšování a dalšího rozvoje. To platí i v případě, že si nekoupíte žádné zboží nebo služby. V závislosti na typu nabídky se jedná o informace o zákaznickém účtu a jeho používání, jakož i o informace o instalaci a používání (mobilních) aplikací. Osobní údaje zpracováváme také za účelem personalizace nabídky a poskytování nabídek přizpůsobených Vašim zájmům a sympatiím.
 • Reklama a marketing (včetně akcí pro zákazníky): Osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání písemných nebo elektronických informací a obchodních a reklamních sdělení, pokud jste proti tomuto zpracování nevznesli námitku (pokud Vám zasíláme reklamu, můžete proti tomu kdykoli vznést námitku, poté Vás zařadíme na seznam blokovaných kontaktů pro účely zasílání reklamy a obchodních sdělení). Zpracováváme například Vaše kontaktní údaje, abychom Vám mohli zasílat příslušná sdělení. V případě e-mailových zpravodajů, push zpráv a dalších elektronických sdělení můžeme také zpracovávat informace o tom, jak tato sdělení používáte (např. zda jste zprávu otevřeli), abychom mohli lépe porozumět Vašim potřebám, přesněji Vám přizpůsobit naše nabídky a obecně zlepšit naše nabídky. Přijetím našich obchodních podmínek, které odkazují na tyto zásady zpracování osobních údajů, vyjadřujete ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti souhlas se zasláním obchodních sdělení.
 • Komunikace: Osobní údaje zpracováváme, když nás kontaktujete nebo když Vás kontaktujeme my, např. když kontaktujete zákaznický servis a když nám napíšete nebo zavoláte. Při tom obvykle shromažďujeme informace, jako je Vaše jméno a kontaktní údaje, načasování příslušných sdělení a jejich obsah, které mohou zahrnovat osobní údaje třetích stran. Tyto informace používáme k tomu, abychom Vám poskytli informace nebo sdělení, zpracovali Vaši žádost a komunikovali s Vámi a pro účely zajištění kvality a školení. Sdělení v rámci naší skupiny předáváme také příslušným oddělením společnosti, např. pokud se Vaše obavy týkají jiné společnosti.
 • Věrnostní a bonusové programy: Osobní údaje zpracováváme v rámci našich věrnostních a bonusových programů. Kromě kontaktních údajů zpracováváme také osobní údaje o využívání programu Vámi a členy stejné společnosti a další informace, např. údaje o Vašich nákupních zvyklostech, preferencích a náklonnosti k určitým produktům a službám, které nám pomáhají informovat Vás konkrétně o nabídkách a lépe přizpůsobit naši nabídku poptávce.
 • Průzkum trhu a veřejného mínění, monitoring médií: Zpracováváme osobní údaje pro účely průzkumu trhu a veřejného mínění. Za tímto účelem můžeme používat informace o Vašem nákupním chování, ale také informace ze zákaznických průzkumů, anket a studií a další informace, např. z médií, sociálních sítí, internetu a dalších veřejných zdrojů. Můžeme také využívat služby monitoringu médií nebo sami provádět monitoring médií a zpracovávat přitom osobní údaje.
 • Programy financování: V rámci našich cílů financujeme některé projekty v potravinářském průmyslu, například v oblasti podpory mladých talentů. Pokud o takové financování žádáte, zpracováváme nezbytné osobní údaje o Vás, o ostatních účastnících a o Vašem projektu.
 • Akce pro zákazníky, soutěže a podobné události: Při pořádání akcí pro zákazníky (například propagačních akcí, sponzorských akcí, veletrhů), soutěží a podobných akcí zpracováváme osobní údaje. Jedná se o kontaktní údaje účastníků nebo zájemců a v závislosti na události i další údaje (např. datum narození). Tyto informace zpracováváme za účelem organizace akcí pro zákazníky, ale také proto, abychom Vás mohli přímo kontaktovat nebo s Vámi zůstat v kontaktu a lépe poznat Vaše potřeby. Další podrobnosti najdete v příslušných podmínkách účasti.
 • Ochrana práv a vymáhání práva: Osobní údaje zpracováváme v různých konstelacích za účelem ochrany nebo vymáhání našich práv, např. za účelem vymáhání nároků u soudu nebo mimosoudně a před úřady v České republice a v zahraničí nebo za účelem obrany proti nárokům, vzneseným proti nám. Přitom můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje a osobní údaje třetích stran nebo předávat osobní údaje třetím stranám v České republice a v zahraničí v nezbytném a přípustném rozsahu.
 • Dodržování zákonných požadavků: Osobní údaje zpracováváme za účelem splnění zákonných požadavků a prevence a vyšetřování trestných činů a jiných pochybení. Patří sem například přijímání a zpracování stížností a jiných zpráv, interní vyšetřování, analýzy dat nebo zpřístupnění dokumentů orgánu veřejné moci, pokud k tomu máme dobrý důvod nebo jsme k tomu povinni ze zákona. V každém případě můžeme zpracovávat také osobní údaje třetích stran.
 • Domovní řád a bezpečnost: Když vstoupíte do našich prostor, můžeme provádět kontrolu přístupu, vést seznamy návštěvníků a pořizovat videozáznamy v příslušně označených prostorách pro bezpečnostní a důkazní účely. Je také možné, že budete moci využívat službu WLAN. V tomto případě shromažďujeme údaje o konkrétním zařízení při registraci a můžeme Vás požádat o přihlášení zadáním jména a e-mailové adresy nebo čísla mobilního telefonu. Můžeme také zpracovávat a analyzovat údaje týkající se Vašeho využívání naší nabídky WLAN.
 • Žádosti o zaměstnání: Zpracováváme, když se u nás ucházíte o zaměstnání. Za tímto účelem obvykle vyžadujeme obvyklé informace a dokumenty uvedené v inzerátu, které mohou zahrnovat i osobní údaje třetích stran.
 • Podnikové transakce: Zpracováváme osobní údaje pro přípravu a zpracování koupě a prodeje obchodních divizí, společností nebo částí společností a dalších korporátních transakcí při převzetí společností. To zahrnuje předávání osobních údajů, jakož i opatření pro řízení podniku a případně dodržování právních a regulačních povinností a interních předpisů.
 • Správa: Osobní údaje zpracováváme pro vlastní potřebu a potřebu interní správy skupiny. Osobní údaje můžeme zpracovávat například v rámci správy IT. Osobní údaje zpracováváme také pro účely účetnictví a archivace a obecně pro kontrolu a zlepšování interních procesů.

III. Jaké soubory cookie a další technologie používáme v souvislosti s používáním našich webových stránek nebo našich zpravodajů?

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie a podobné technologie k identifikaci Vašeho prohlížeče nebo zařízení. Soubor cookie je textový soubor, který se při návštěvě našich webových stránek ukládá do Vašeho internetového prohlížeče nebo internetového prohlížeče ve Vašem počítači či mobilním zařízení. Soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje prohlížeči jedinečnou identifikaci při návratu na webové stránky. Některé soubory cookie nastavujeme my a některé nastavují smluvní partneři, s nimiž spolupracujeme.

Kromě souborů cookie, které se používají pouze během relace a po návštěvě webové stránky se vymažou ("dočasné soubory cookie"), mohou být soubory cookie používány také k ukládání uživatelských nastavení a dalších informací po určitou dobu ("trvalé soubory cookie"). Většina internetových prohlížečů je přednastavena na přijímání souborů cookie. Svůj internetový prohlížeč však můžete nastavit tak, aby soubory cookie odmítal, omezil jejich přenos nebo je předčasně odstranil. Již uložené soubory cookie můžete kdykoli odstranit. Pokud jsou soubory cookie na našich webových stránkách deaktivovány, je možné, že již nebude možné využívat všechny funkce webových stránek v plném rozsahu.

Při vstupu na naše webové stránky budete o používání souborů cookie informováni bannerem a můžete vyjádřit svůj souhlas s používáním technicky nepodstatných souborů cookie a souvisejícím zpracováním osobních údajů nebo jejich používání odmítnout.

Trvalé soubory cookie používáme k tomu, aby naše webové stránky byly uživatelsky přívětivější. Některé funkce našich webových stránek také vyžadují, aby bylo možné identifikovat Váš internetový prohlížeč i po změně stránky (např. aby bylo možné uložit uživatelská nastavení, jako je výběr země nebo jazyka). Pro tyto účely máme odpovídající oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

Používáme také trvalé soubory cookie, které umožňují analýzu Vašeho chování při prohlížení webových stránek. To proto, abychom lépe porozuměli tomu, jak naše webové stránky používáte, a abychom Vám mohli zobrazovat nabídky a reklamu na míru. Zpracování osobních údajů pomocí těchto souborů cookie je založeno na Vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).

Do našich newsletterů částečně a v povoleném rozsahu zařazujeme také viditelné a neviditelné obrazové prvky, jejichž načtením z našich serverů můžeme zjistit, zda a kdy jste e-mail otevřeli, abychom mohli měřit a lépe pochopit, jak naše nabídky využíváte, a přizpůsobit Vám je. Pro tyto účely máme odpovídající oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Tuto funkci můžete zablokovat ve svém e-mailovém programu; většina programů je na to přednastavena.

Na našich webových stránkách někdy používáme službu Google Analytics nebo srovnatelné služby. Jedná se o službu třetí strany, která může být umístěna v jakékoli zemi na světě (v případě Google Analytics se jedná o USA) a která nám umožňuje měřit a analyzovat používání webových stránek (na neosobním základě). K tomuto účelu se používají také trvalé soubory cookie nastavené poskytovatelem služeb. Poskytovatel služeb od nás nezískává žádné osobní údaje (a neuchovává žádné IP adresy), ale může sledovat Vaše používání webových stránek, kombinovat tyto informace s údaji z jiných webových stránek, které jste navštívili a které jsou rovněž sledovány poskytovatelem služeb, a používat tato zjištění pro své vlastní účely (např. kontrola reklamy). Pokud jste se u poskytovatele služeb zaregistrovali sami, zná Vás i poskytovatel služeb. Poskytovatel služeb je pak odpovědný za zpracování Vašich osobních údajů v souladu se svými předpisy o ochraně osobních údajů. Poskytovatel služeb nás pouze informuje o tom, jak jsou naše webové stránky využívány (žádné informace o Vás osobně).

Na našich webových stránkách můžeme používat takzvané pluginy ze sociálních sítí, jako jsou Vimeo, Facebook, Twitter, YouTube, Google+, Pinterest nebo Instagram. To je vždy zjevné (obvykle prostřednictvím odpovídajících symbolů nebo ikon). Tyto moduly plug-in jsou ve výchozím nastavení deaktivovány. Pokud je aktivujete (kliknutím na ně), provozovatelé příslušných sociálních sítí mohou zaregistrovat, že jste na našich webových stránkách, a mohou tyto informace použít pro své účely. Za zpracování Vašich osobních údajů pak odpovídá tento provozovatel v souladu se svými předpisy o ochraně osobních údajů.

IV. Komu nebo do kterých zemí osobní údaje poskytujeme?

Osobní údaje v rámci našich obchodních aktivit a účelů uvedených v oddíle II. předáváme také třetím stranám, pokud je to povolené a nezbytné, a to buď proto, že je zpracovávají pro nás, nebo proto, že je mají zájem použít pro své vlastní účely. Jedná se zejména o následující subjekty (všichni společně "příjemci"):

 • poskytovatelé našich služeb (v rámci naší skupiny i externě, např. banky, pojišťovny), včetně zpracovatelů objednávek (např. poskytovatelé IT);
 • distributoři, dodavatelé, subdodavatelé a další obchodní partneři;
 • zákazníci;
 • domácí a zahraniční úřady, vládní agentury nebo soudy;
 • média;
 • veřejnost, včetně návštěvníků webových stránek a sociálních médií;
 • ostatní soutěžitelé, průmyslové orgány, sdružení, organizace (např. certifikační orgány) a další subjekty;
 • nabyvatelé nebo zájemci o převzetí podniků, společností nebo jiných částí naší skupiny;
 • další strany potenciálního nebo skutečného soudního řízení;
 • ostatní společnosti v naší skupině;

Tito příjemci jsou zčásti domácí, ale mohou být kdekoli na světě. Zejména byste měli počítat s tím, že Vaše údaje předávány do všech zemí, kde je naše skupina zastoupena společnostmi skupiny, pobočkami nebo jinými kancelářemi (viz www.pacovis.com/pacovis-gruppe/standorte/) , a do dalších zemí v Evropě a USA, kde sídlí námi využívaní poskytovatelé služeb (např. Microsoft). Pokud předáváme údaje do země bez odpovídající právní ochrany údajů, zajišťujeme odpovídající úroveň ochrany stanovenou GDPR a českými právními předpisy pomocí vhodných smluv (konkrétně na základě tzv. standardních smluvních doložek nebo tzv. závazných podnikových pravidel) nebo se spoléháme na zákonné výjimky týkající se souhlasu, plnění smluv, určení, výkonu nebo vymáhání právních nároků, převažujících veřejných zájmů, zveřejněných osobních údajů nebo proto, že je to nezbytné pro ochranu integrity subjektů údajů.

[Seznam zemí podle DSG[VB1] 

V. Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu, která je nezbytná pro plnění našich smluvních a zákonných povinností nebo účelů sledovaných zpracováním, tj. například po dobu trvání celého obchodního vztahu i po jeho skončení v souladu se zákonnými povinnostmi uchovávání a dokumentace. Je možné, že osobní údaje budou uchovávány po dobu, po kterou vůči nám mohou být uplatňovány nároky, a pokud k tomu budeme jinak právně povinni nebo to budou vyžadovat oprávněné obchodní zájmy (např. pro účely dokazování a dokumentace). Jakmile Vaše osobní údaje již nebudeme potřebovat pro výše uvedené účely, vymažeme je nebo anonymizujeme.

VI. Jak chráníme osobní údaje?

Přijímáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom Vaše osobní údaje ochránili před neoprávněným přístupem, ztrátou a zneužitím. Patří mezi ně vydávání směrnic a školení o nakládání s osobními údaji, dohody o důvěrnosti, zálohování dat, řešení bezpečnosti IT a sítí, kontrola a omezení přístupu, šifrování nosičů dat a přenosy dat.

VII. Profilování

Vaše osobní údaje zpracováváme částečně automaticky za účelem vyhodnocení určitých osobních aspektů (profilování). Profilování používáme zejména k tomu, abychom Vám mohli poskytovat cílené informace a poradenství o produktech. Přitom používáme hodnotící nástroje, které nám umožňují poskytovat komunikaci a reklamu na základě potřeb, včetně průzkumu trhu a veřejného mínění.

VIII. Jaká máte práva?

Máte právo na

 • Informace o zpracování Vašich osobních údajů,
 • opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme,
 • výmaz Vašich osobních údajů, které zpracováváme,
 • omezení zpracování Vašich údajů,
 • vznést námitku proti našemu zpracování údajů,
 • uvolnění některých osobních údajů za účelem jejich předání jinému subjektu (tzv. přenositelnost údajů),
 • kdykoli odvolat souhlas se zpracováním údajů.

Upozorňujeme však, že můžeme uplatnit omezení těchto práv v rozsahu stanoveném GDPR nebo českými právními předpisy, například pokud jsme povinni uchovávat nebo zpracovávat určité údaje, máme na tom právní zájem nebo tyto údaje potřebujeme pro uplatnění nároků. Pokud Vám při uplatňování těchto práv vzniknou nějaké náklady, budeme Vás o tom předem informovat.

Vezměte prosím na vědomí, že uplatnění Vašich práv může být v rozporu se smluvními ujednáními, což může mít důsledky, jako je předčasné ukončení smlouvy nebo náklady. Pokud to již není smluvně dohodnuto, budeme Vás o tom předem informovat.

Chcete-li uplatnit svá práva, můžete nás kontaktovat na následující adrese:

Pacovis Česká republika s.r.o.
Záhřebská 224/25
120 00 Praha 2
​​​​​​​datenschutz@pacovis.com

Máte také možnost uplatnit svá práva u soudu nebo podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů, kterým je v České republice Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

IX Změny prohlášení o ochraně údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Platí aktuální verze zveřejněná na našich webových stránkách. Pokud je prohlášení o ochraně osobních údajů součástí dohody s Vámi, budeme Vás v případě aktualizace informovat o změně e-mailem nebo jiným vhodným způsobem.