Obchodní, dodací a platební podmínky společnosti Pacovis (Pacovis Česká republika s.r.o.)

Obchodní, dodací a platební podmínky společnosti Pacovis (Pacovis Česká republika s.r.o.)


1. Předpoklady pro uzavření obchodu

Platí výhradně naše obchodní, dodací a platební podmínky (VOP). Odchylky od nich a dohody uzavřené telefonicky nebo ústně vyžadují písemné potvrzení. Nákupní podmínky kupujícího jsou pro nás závazné v jednotlivých bodech nebo v celém rozsahu pouze tehdy, pokud jsme s nimi výslovně písemně souhlasili. To platí i v případě, že nákupní podmínky kupujícího mají mít přednost před našimi VOP. Naše VOP se v každém případě stávají součástí smlouvy při převzetí zboží.


2. Nabídky a ceny

Naše nabídky jsou umístěny na našich webových stránkách www.pacovis.cz, na našich portálech, v e-shopech a dalších webových kanálech, jakož i v našich katalozích a dalších tiskovinách, a jsou zásadně nezávazné.

Vyhrazujeme si právo na změny cen a sortimentu, jakož i na technické změny. Všechny nabídky se mohou změnit a nelze je chápat jako závaznou nabídku na uzavření smlouvy. Veškeré tam uvedené informace, jako např.: Popisy výrobků, vyobrazení, videa a filmy, rozměry, hmotnosti, technické specifikace, označení příslušenství a další údaje je třeba chápat pouze jako přibližné hodnoty a zejména nepředstavují žádnou záruku vlastností. Všechny popisy produktů, obrázky, fotografie, texty a mediální údaje pocházejí od našich výrobců nebo dodavatelů nebo od nás a podléhají našemu výhradnímu právu na použití. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích webových stránek. Naše nabídka je zaměřena na zákazníky z řad podnikatelů. Vyhrazujeme si proto právo nepřijmout objednávky zákazníků nebo je podle našeho uvážení snížit.

Pouze u objednávek v hodnotě nižší CZK 6 000,- bez DPH se účtuje další paušální poplatek za zpracování ve výši CZK 250,-. Uvedené ceny jsou netto ceny (bez DPH, nákladů na dopravu a dalších poplatků, např. cla). K ceně účtujeme DPH v zákonné výši. Ceny vycházejí z tržních podmínek platných v době podání nabídky. Pokud jsme nepředložili cenovou nabídku, platí ceny uvedené v aktuálním ceníku. V případě zvýšení nákladů v období mezi uzavřením smlouvy a naší dodávkou jsme oprávněni přenést na zákazníka dodatečné náklady vzniklé v důsledku změn kolektivních smluv, zvýšení tarifů, zvýšení cen našich dodavatelů, zvýšení cel a daní, změn měnových kursů a vícenákladů vzniklých z obdobných důvodů, a dle podmínek Incoterm a to v přiměřeném rozsahu zvýšením prodejních cen.


3. Dodávka, balení, kontejnery a obaly

Zboží balíme tak, aby bylo chráněno před poškozením za běžných přepravních podmínek. Po dohodě může být dodávka uskutečněna ve speciálních kontejnerech. Nevyměněné přepravní obaly např. přepravní kontejnery, bedny, europalety a další obaly fakturujeme za pořizovací cenu. Po dohodě je možné dodávku uskutečnit ve speciálních obalech. Obaly na zboží a např. přepravní kontejnery, bedny (europalety atd.) přijímáme zpět pouze v případě, že jsou v dobrém stavu. Doručení se provádí na účet a riziko příjemce. Všechny objednávky jsou zpoplatněny pevnou sazbou. Zásilky do konsignačních skladů nedodáváme. Není-li dohodnuto jinak, poštovné a přepravní náklady budou účtovány navíc. Dodávku provede námi vybraná a pověřená přepravní společnost. Riziko dle podmínek Incoterm přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku, kdy dopravní prostředek naložený zbožím převezme první dopravce. Vrácené zásilky nebudou přijaty bez předchozího písemného souhlasu. Dodatečné náklady způsobené zvláštními požadavky na přepravu (např. železniční nebo poštovní expres) nese rovněž kupující. Europalety a obaly jako jsou bedny a kontejnery, zůstávají naším majetkem, i když jsou uvedeny na faktuře-daňovém dokladu. Prázdné zásilky/obaly nebudou přijaty zpět. Dodávky do zahraničí jsou prováděny bez placení cla a bez pojištění. Termíny a dodací lhůty nejsou závazné. Jsou vypočítány až po vyjasnění všech podrobností a po obdržení všech potřebných dokumentů, případně po zadání zakázky do výroby a jsou orientační. Provozní poruchy jakéhokoli druhu, překážky v dopravě a případy vyšší moci, jako jsou stávky, přírodní katastrofy atd. nás opravňují k prodloužení dohodnutých dodacích lhůt. V případě opožděné nebo nesprávné dodávky ze strany našeho dodavatele jsme oprávněni odstoupit od smlouvy do šesti měsíců. V takovém případě jsou nároky kupujícího na záruku a náhradu škody v každém případě vyloučeny. 


4. Tolerance, záruky, náhrada škody a oznámení závad

Odchylky v kvalitě a odchylky v materiálu nebo tisku obvyklé v tomto oboru neopravňují zákazníka k reklamaci. Skutečné dodané množství se může z výrobních důvodů odchýlit od objednaného množství o +/- 15-20 %; objednávka se bez dalšího vztahuje i na odpovídajícím způsobem upravené množství. Fakturováno bude skutečně dodané množství. Rozměrové odchylky do 7 % také nejsou důvodem k reklamaci.

Potištěné zboží : Vzhledem k tomu, že složení barev je mimo naši kontrolu, nemůžeme zaručit odolnost vůči světlu a vodě, stejně jako barevnou stálost. V souladu s povahou a vlastnostmi materiálu je třeba u potištěného zboží tolerovat barevné odchylky, které jsou v oboru obvyklé a vyplývají z technických důvodů či parametrů zboží. Vady do 5 % objednaného potištěného zboží neopravňují zákazníka k reklamaci.

Síla materiálu: Odchylky materiálu o 10 % až 15 % nejsou důvodem k reklamaci. Záruka za vhodnost materiálu pro určité účely balení nebo pro další použití v určitých strojích musí být námi v každém jednotlivém případě písemně přijata, aby byla platná. Pokud se v jednotlivém případě dohodneme na konkrétní záruce, předpokládá se, že s dodaným zbožím bude kupující řádně zacházet a skladovat jej v souladu se specifickou povahou materiálu. Pokyny, které jsme v tomto ohledu vydali, musí kupující svědomitě dodržovat. Pokud se kupující domnívá, že námi dodané zboží je vadné, musí nás o tom neprodleně, nejpozději však do osmi dnů od dodání zboží, informovat a předložit vzorek (povinnost oznámit vady). Pokud je reklamace kupujícího oprávněná, odstraníme podle našeho uvážení vady v přiměřené lhůtě nebo zboží bezplatně vyměníme. Můžeme však také kupujícímu podle našeho uvážení poskytnou slevu z kupní ceny nebo vrátit zčásti či zcela kupní cenu, avšak v každém případě pouze do výše  ceny vadného dodaného zboží zaplacené kupujícím.

Zákazník je povinen zkontrolovat dodávku ihned po jejím převzetí z hlediska množství, obsahu a případného poškození při přepravě. Oznámení vady již není přípustné, pokud zákazník s dodaným zbožím bez našeho výslovného souhlasu již nakládal nebo je předal třetím osobám, aniž by nás o tom předem písemně informoval. Pokud další zpracování vadného zboží zákazníkem vede k tomu, že musí být produkce zcela nebo zčásti zničena, uhradíme maximálně pořizovací cenu použitých surovin, pokud zákazník během dalšího zpracování vadu nepoznal a ani poznat nemohl. Za žádných okolností neneseme odpovědnost za přerušení provozu, ušlý zisk nebo nepřímé ztráty způsobené vadnou nebo opožděnou dodávkou.

Každá reklamace musí obsahovat číslo výrobku, výrobní kód nebo šarži, popis a množství reklamovaného zboží. Vzorky zboží musí být uschovány nebo zaslány. V případě závažných vad můžeme podle našeho uvážení provést náhradní dodávku nebo dobropisovat kupní cenu za vadnou část dodávky.

Vady, které nebylo možné zjistit i přes pečlivou kontrolu zboží při převzetí v důsledku zvláštních okolností, které kupující prokáže, nám musí být oznámeny bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po dodání zboží (povinnost oznámit vady). Později uplatněné nároky z odpovědnosti za takové vady jsou v každém případě vyloučeny. Naše záruka a odpovědnost za vady dodaného zboží je omezena na rozsah podrobněji popsaný výše. Další nároky z vady, jakož i nároky na náhradu škody, včetně ušlého zisku a následných škod, jsou vyloučeny, pokud kupující neprokáže, že jsme se dopustili alespoň hrubé nedbalosti. Promlčecí lhůta pro všechny nároky z vad je 12 měsíců, počítáno od přechodu nebezpečí na zboží.

Odpovědnost za škodu je vyloučena v případě nedbalosti. Z hlediska výše jsou nároky kupujícího na náhradu škody v každém případě omezeny do výše zaplacené kupní ceny. Dále neodpovídáme za dodavatele, zejména ne za naše smluvní partnery. 


5. Práva z duševního a průmyslového vlastnictví

Kupující odpovídá za to, že mu náleží veškerá práva průmyslového vlastnictví, zejména práva k ochranným známkám a autorská práva ke vzorkům, náčrtům, výkresům apod., které nám předal k dalšímu použití. V případě jakýchkoli nároků třetích stran nás kupující plně odškodní a zbaví odpovědnosti. Pokud nástroje a výrobní prostředky (včetně výkresů, negativů, tiskových desek a tiskových válců) zhotovíme pro účely realizace zakázky nebo pokud jsme je nechali zhotovit, zůstávají v našem vlastnictví, i když je kupující zaplatil nebo se podílel na nákladech. Kupující nemá právo požadovat, abychom mu takové nástroje nebo výrobní pomůcky předali nebo uskladnili. Náklady na tyto nástroje a pomůcky hradí kupující samostatně. 


6. Poplatky za balení a likvidaci

Druh balení zboží je ponechán na našem uvážení nebo na uvážení výrobní společnosti. Kupující není oprávněn požadovat nebo reklamovat určitý typ obalu. Při dodávkách zboží plníme povinnosti podle zákona o obalech.

Nároky na náhradu škody kupujícího se promlčují, pokud nejsou vůči společnosti Pacovis soudně uplatněny ve lhůtě šesti měsíců od dodání zboží. Je obsaženo v něm. VOP.

Poplatek za likvidaci stanovený prodávajícím je kupující povinen uhradit samostatně vedle ceny za zboží, pokud je účtován. Kupující je povinen odškodnit prodávajícího za jakékoli nároky třetích stran v souvislosti s udělením licence pro nakládání se zbožím.


7. Platební podmínky

Naše faktury jsou splatné ihned po obdržení bez odpočtu. Neoprávněné srážky budou doúčtovány. V případě prodlení s úhradou jsme oprávněni požadovat úrok z prodlení ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů, jakož i náhradu veškerých nákladů na právní zastoupení při vymáhání dluhu podle advokátního tarifu. Dále jsme oprávněni účtovat v případě porušení povinnosti uhradit včas a řádně kupní cenu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení. Jakákoli ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na naše právo požadovat po kupujícím náhradu škody vzniklou porušením jeho povinností, pro něž byla smluvní pokuta sjednána.

Náš závazek dodat zboží zaniká bez upozornění nebo stanovení lhůty, pokud nejsou dodrženy platební podmínky za dřívější dodávky nebo z důvodu nepříznivých informací o bonitě zákazníka, které obdržíme (případně i dodatečně). V takových případech neneseme odpovědnost za škody vzniklé v důsledku neprovedených nebo opožděných dodávek. Vyhrazujeme si právo dodat zboží pouze proti záloze bez udání důvodu.

Pokud se dozvíme, že ekonomická situace kupujícího vzbuzuje obavy, nebo pokud kupující překročí lhůtu splatnosti o více než 30 dní, jsme oprávněni přijmout veškerá vhodná opatření k zajištění našich splatných pohledávek. V případě prodlení s platbou nebo v případě zjištění předlužení či platební neschopnosti kupujícího jsme rovněž oprávněni pozastavit dodávku veškerého dosud nedodaného zboží a odstoupit od všech dodavatelských smluv. Příchozí platby nejprve započteme proti nezaplaceným úrokům z prodlení a nákladům a poté proti nejdříve splatné nesplacené jistině. Pořadí započtení na dílčí pohledávky můžeme jednostranně určit. K jednostrannému započtení vzájemných pohledávek je oprávněn kupující pouze s naším výslovným předchozím písemným souhlasem.

Příchozí platby zásadně započítáváme nejprve proti nejstarší nesplacené finanční pohledávce. Započtení vzájemných pohledávek je možné pouze s naším výslovným písemným souhlasem, který od nás musí kupující v každém jednotlivém případě předem písemně získat.


8. Prodlení s převzetím zboží

Pokud byla sjednána na určité zboží souhrnná objednávka a kupující ji neodvolá v dohodnuté lhůtě, jsme oprávněni, pokud není písemně dohodnuto jinak, fakturovat celou dodávku ihned po uplynutí poslední lhůty pro odvolání objednávky. V takovém případě bude zboží kupujícímu dodáno až po zaplacení celé kupní ceny. Riziko a náklady spojené se skladováním zboží nese v každém případě kupující.

Pokud dojde ke zvýšení ceny v případě souhrnné objednávky v dohodnuté lhůtě, je kupující oprávněn zrušit zbývající část dosud nevyrobené objednávky. V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího je však kupující povinen zaplatit storno poplatek ve výši 50 % sjednané kupní ceny, a to bez ohledu na zavinění.

V případě porušení povinnosti převzít zboží nebo v případě, že zboží nebude možné předat z důvodu na straně kupujícího v souladu s kupní smlouvou, zaplatí kupující smluvní pokutu ve výši 10 % kupní ceny nepřevzatého zboží, není-li sjednáno jinak.


9. Vrácení zboží

Vrácení je povoleno pouze s naším souhlasem. Nejsme povinni vzít zpět zboží, které bylo objednáno nesprávně nebo v nadměrném množství. Je-li dohodnuto vrácení, platí následující pravidla:

  • Náklady na vrácení zboží nese zákazník a mohou být odečteny od částky z vystaveného dobropisu.
  • Z hygienických důvodů nemůžeme přijímat zpět a dobropisovat otevřené, poškozené nebo znečištěné obaly.
  • V případě vrácení zboží s netto hodnotou nižší než 200 EUR = ekvivalent CZK 5 000,- bez DPH nevzniká nárok na dobropis.


10. Vyšší moc

Provozní poruchy, stávky, výluky, příděly, omezení dodávek, přerušení přepravy, přerušení dopravy, úřední opatření, válka, jakož i jiné případy vyšší moci v naší společnosti nebo ve společnosti některého z našich dodavatelů nás po dobu jejich trvání a v rozsahu jejich účinků osvobozují od povinnosti dodávat nebo nás podle našeho uvážení opravňují k úplnému nebo částečnému odstoupení od smlouvy bez povinnosti náhrady škody.


11. Výhrada vlastnictví

Dodané zboží zůstává naším vlastnictvím až do úplného zaplacení všech našich pohledávek vyplývajících z obchodního vztahu s kupujícím. V případě prodlení s úhradou pohledávky jakékoli oprávnění udělené kupujícímu k nakládání se zbožím automaticky zaniká a kupující již není oprávněn zboží dále prodávat.

Pohledávky vzniklé z dalšího prodeje našeho zboží, podléhajícího výhradě vlastnictví, jsou nám tímto úplatně postoupeny a jsme tímto oprávněni toto postoupení oznámit dlužníkům. 


12. Místo plnění a soudní příslušnost, rozhodné právo

Pro všechny soudní spory z dodávek zboží zákazníkům a v souvislosti s ním, je dána příslušnost našeho obecního soudu.

S vyloučením kolizních norem se použije právo České republiky; Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužije. Místo plnění je uvedené v potvrzení objednávky. 

Pokud není v potvrzení objednávky uvedeno jinak, je místem plnění vždy sídlo naší společnosti.


13. Ochrana osobních údajů

Veškeré informace týkající se zpracování ochrany a zpracování osobních údajů zákazníků najdete na adrese www.pacovis.cz.

Upozorňujeme zákazníka na skutečnost, že údaje zaznamenané v průběhu uzavírání smlouvy mohou být shromažďovány, zpracovávány a používány za účelem plnění závazků vyplývajících z kupní smlouvy a mohou být použity i pro marketingové účely. Údaje nezbytné pro plnění smluvních a právních povinností mohou být předávány také pověřeným servisním partnerům (logistickým partnerům) nebo jiným třetím stranám v zahraničí (v případě potřeby i ve státech mimo oblast působnosti obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Zpracování údajů probíhá v souladu s požadavky evropské legislativy na ochranu osobních údajů (GDPR).

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost dne 01.07.2022